گفتگو خبرگزاری مهر با مجتبی نیّری

مجتبی نیری فعال در عرضه و صادرات صنایع دستی به سوالات خبرنگار خبرگزاری مهر پاسخ گفت.